Tượng thạch cao công chúa nhiều kích thước

30.000